״אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן״

 

רבי יהודה נשיא

(שבת קיט:)